YYS Güneş Gümrük

YYS Güneş Gümrük

§  Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı. Soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır ve Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir. 8-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak. Yeni düzenlemede bu alanda en çok dikkat çeken husus ise soru formunun güncellenme periyodunun uzatılmasıdır. Sertifika sahibince her 3 yılda bir revize edilmesi beklenen soru formunun, revizyon süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkartıldığını görüyoruz. Bundan böyle sertifika sahipleri soru formunu 60 aylık dönemin takip eden 3 ayın sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne göndermesi gerekecektir. Ek olarak belirtmek gerekir ki Bakanlıkça ilgili Yönetmelikte yer alan koşul ve/veya kriterlerde gerekli gördüğü bir değişikliği yapması halinde, mevcut belge sahiplerinin bu kriterlere 6 ay içerisinde uyum sağlaması da beklenen unsurlardan biridir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2014 yılında ABD’de Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün (YYS) Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi”ni konu alan tez çalışması ile tamamladı. Firmaların kurumsal yönetim sistemlerini ve bilgi güvenliğini akredite eden bu belgelerin olmaması veya Bakanlığın belirlemiş olduğu formatta olmaması durumlarında YYS başvurusu reddedilmektedir.

Bu süreçte uzman kişilerden destek alınması, sürecin Bakanlıktan gelgitinin kısaltılması ve sürecin sonunda müfettişçe fiziki kontrole tabi tutulması nedeniyle önemlidir. Çünkü, özel güvenlik hizmetinin yönetimi, tüm departmanların ve yönetimin organize ve sistematik çalışmaları ile en doğru şekilde sahaya yansıtılabilmektedir. Dış Ticaret ve gümrük süreçlerini yürüten firma personelinin mevzuat bilgisi ve farkındalığının yüksek olması firmanın gümrük işlemlerinin hem risksiz hem de düşük maliyetle yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Kullanılacak rejimin ya da tercih edilecek Incoterms’in doğru seçilmesi maliyetleri düşürürken, gümrük kıymetinin doğru tespiti, tedarikçiden uygun menşe belgesinin temini vb. Tüm yönetsel faaliyetlerde olduğu gibi, özel güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlarının ve çözümlerinin, konunun uzmanları tarafından analiz edilerek tespitini gerekli kılmaktadır. Tabi ki bu kapsamlı güvenlik risk analizi, işletmenin karar mekanizması olan yönetime arz edilmek ve karar sürecinde yönetime yol göstermek üzere tasarlanmaktadır. YYS’nin öngördüğü, güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetlerinin planlama aşamasının, “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi” sonuçlarına dayandırılması çok yerinde ve özel güvenlik sektörüne de güzel bir örnek teşkil edecek niteliktedir. İlk aşamada ihracatçı ve taşıyıcılara kolaylıklar sağlayacak şekilde yürürlüğe konulan uygulama, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanarak, ticaret erbabı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulan Yönetmelik Taslağı ile; “İthalatta yerinde gümrükleme izni “ve “izinli alıcı” uygulamasına da yer verilmiştir.

Gümrüklü depolarda her beyanname kapsamı eşya ayrı bir parti teşkil etmek üzere istif edilir. Bir beyanname kapsamı arasında çeşitli cins eşya varsa bunlar da ayrı ayrı istif olunur. Ancak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınması gerekmeksizin farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabilir. YYS uygulaması, gümrük işlemlerinde sadece bir muayene avantajı yaratmamakta, aynı zamanda şirketlerin bir nevi gümrük idaresi gibi gümrük işlemi yerine getirmesine imkan sağlamaktadır. Bu bakımdan YYS uygulaması, gümrükleme işlemlerine tamamen farklı bir bakış açısı getiren uluslararası bir uygulamadır. GÜVENİRLİLİK  koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibi tarafından ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali yapılmamış olması gerekir. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçtan dolayı ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması gerekir. YYS sahibi firmaların yeni bir tesiste faaliyete geçmesi, yeni bir tesis kiralaması veya yeni bir tesisten hizmet alması durumlarında fiilen faaliyete geçme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bağlı olunan Bölge Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirim sonrasında Bölge Müdürlüğü’nden heyet gelerek tesislerin fiziki durumunun ve güvenlik uygulamalarının YYS’de aranan emniyet ve güvenlik şartlarına sahip olup olmadığı yerinde kontrol edilmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Ticaret Bakanlığı tarafından güvenilir firmalara verilen bir statü belgesidir. İhracat yapan imalatçı firmalara daha fazla kolaylık sağlanması, diğer firmalara göre daha az muayene ve belge kontrolüne tabi tutulmaları, üretime katkı sağlayacak girdilerin gümrük işlemlerinin firma tesislerinde daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdaki koşulları taşıyan firmalara başvurmaları halinde YYS-I ve YYS-II statüsü tanınabilir.

  • Bir beyanname kapsamı arasında çeşitli cins eşya varsa bunlar da ayrı ayrı istif olunur.
  • Uluslararası Akreditasyon kurumları tarafından Akredite edilmiş, eğitim kalitesini ISO 9001 belgesi ile onaylatmış ve MEB tarafından Uzaktan Öğretim Kursu vermekteyim.
  • Kullanılacak rejimin ya da tercih edilecek Incoterms’in doğru seçilmesi maliyetleri düşürürken, gümrük kıymetinin doğru tespiti, tedarikçiden uygun menşe belgesinin temini vb.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, 2020 Eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı (YSS) almaya hak kazandı. Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, bu yılın eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek YSS’yi almaya hak kazandı. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen, birçok dergide makaleleri yayımlanan, dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan Levent Özkardeş, dış ticaret ve gümrük alanlarında uzmanlaşmıştır. Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından, bazı koşulların tevsikine ilişkin belgeler ile Bakanlık veri tabanları üzerinden ön izleme yapılır. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. 2011 yılından beri özel sektördeki mevcut profesyonel iş hayatının yanı sıra İstanbul Arel Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı. 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programına bitirdi. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir. Bu anlamda bu eğitim dış ticaretin bu alanında uzmanlaşmak ve kariyer yapmak isteyen kişilerin mevcut bilgilerini yeniden gözden geçirmeyi, olaylara hem akademik hem alaylı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki YYS’li firmaların yaklaşık %20’sinin sürecini yönetmiş olan firmamız YYS ve devamlılığının sağlanması alanındaki hizmetleri ile yanınızda. B) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerin yapılmasında öncelik tanınır. Firmanın, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürüteceği resmi işlemler, YYS sertifikası almadan önce yapılacak olan YYS Süreç danışmanlığını, Sürekli Gümrük Danışmanlığını (eğitimler dahil), Gümrük Uyum Denetimini ve YYS Sertifikası aldıktan sonra yapacağı Sürekli Gümrük Danışmanlığını ve YYS Faaliyet Danışmanlığı Hizmetini yürütecek olan Gümrük Danışmanlığı faaliyetlerini içermektedir.

Yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğum Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü faaliyetlerinin ülkemizdeki özel güvenlik hizmetlerinin sunumuna katkısına geçmeden önce , bu uluslararası statü hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. KPMG Türkiye olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsübaşvurusunda bulunacak şirketlerin durumunu değerlendirerek, sertifika alınmasısürecinde iç denetim hizmeti de dahil destek oluyoruz. Aynı zamanda sertifikasahibi  şirketlerin mevcut statülerinindevamı için yardımcı oluyoruz. Uluslararası bir düzenleme olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası uygulaması, OKSB uygulamasından tamamen farklı bir disipline sahiptir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, YYS’ye sahip şirketler her avantajdan yararlanmak zorunda değildir. Bazı avantajlar YYS sahibi şirketlere herhangi bir talep gerekmeksizin sağlanırken, bazı avantajlar ise şirketin ayrıca talepte bulunması ve o konuya özel koşulları yerine getirmesi ile sağlanmaktadır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı. Bu uluslararası standart, çok isabetli bir şekilde, işletmenin YYS gereklerine dönüşüm sürecinin başlangıcını, güvenlik uzmanlarının yapacağı “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi”ne dayandırmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

“İthalatta yerinde gümrükleme” uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Şu an için 2 şirket bu hakkı elde etmiştir ancak şimdiye kadar YYS uygulamasındaki bu avantaj hayata geçirilememiştir. Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniverparibahis Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-a bendinde yer almasına rağmen, 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında dökme gelen eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir. YYS’nin sağlamış olduğu bahse konu hak ve yetkiler sadece ve sadece YYS sahibi şirketin özelinde ve şirkete has tanımlanmış hak ve yetkilerdir. YYS’nin şirkete sağladığı hak ve yetkilerin “dolaylı işlem” olarak adlandırabileceğimiz bir başka firma adına kullanılması, örneğin aslında bir başka firmanın ticaretinin konusu olan ithalatın, işlemin asıl sahibi firma adına YYS sahibi firma tarafından “yeşil hat kullanılarak” yapılması, kesin olarak yasaklanmıştır.

1996 yılında Ağrı Anadolu Lisesi’nden mezun olup, 1997 yılında Trakya Üniversitesi – İ.İ.B.F – İşletme Bölümüne girdi. 2002 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Hakan Kaya kendi sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin dış ticaret bölümlerinde 10 yılı aşkın süre boyunca yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. İthalat İhracat operasyon süreçlerinde, küresel tedarik zinciri proje yöneticisi olarak Çin, Almanya, Hollanda, İspanya, Makedonya ve birçok ülkede çalışmalarda bulundu. Elbette önemli ayrıcalıklar kazandıran bu statünün devamlılığı için belge sahibi firmaların geçirdiği değişimleri düzenli takip etmeleri ve mevzuatın ön gördüğü süreler içerisinde bildirimde bulunmaya devam etmeleri gerektiğini de hatırlatalım. Bir prestij belgesi de olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası, sahiplerine beyanın kontrolünün yanı sıra emniyet ve güvenlik açısından da birçok kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda, cari işlemlerin işleyişinde etkisi olan imtiyazlar sayesinde, sahip olanlara her kalem işlem ve hizmet için ayrıcalık kazandırıyor. Bunun bilinciyle sadece mevzuat takibi yapan, yorumlama tecrübesine sahip ekimiz her sabah siz işlerinize başlamadan sizin için olan değişiklikleri anlık takip edip etkilerini size özel olacak şekilde analiz edip paylaşmaktayız. Bu hizmetimizle, gümrükte yaşanan hiçbir gelişmeden geri kalmamakla beraber size özel hazırlanan bültenler sayesinde size etkisini anında öğrenebilirsiniz. Tüm bu kolaylıklarla birlikte gerek uygulama gerekse ikincil düzenlemelerle de Yetkilendirilmiş Yükümlülere çok çeşitli imkan ve kolaylıklar tanınmaktadır. Burada gümrük idaresi güven duyduğu firmaların gümrük işlemlerini asgari maliyet ve bürokrasi ile çok daha hızlı ve avantajlı tamamlamalarına olanak sağlamaktadır. Gümrük müşavirliği firmaları arasında lider konumuyla Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyet gösteren Kızılkaya; Gümrük müşavirliği hizmetleri ve gümrük müşavirliği danışmanlığı ile sektörde fark yaratmaktadır. Türkiye’de en iyi gümrük müşavirliği firmaları arasında yer almakla beraber, global ekosistemde de adından söz ettiren bir gümrük müşavirliği firması haline gelmiştir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.